Włącz się w budowanie bezpiecznej kolei – dołącz do Sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym!

Chciałbyś tworzyć bezpieczną, nowoczesną i dostępną kolej? Wdrażasz niestandardowe rozwiązania i chcesz inspirować pozostałych uczestników rynku? Zależy Ci na dostępie do edukacji na tematy związane z kulturą bezpieczeństwa? Przyłącz się do projektu Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym!

Materiał UTK.

Uczestnictwo w tworzeniu bezpiecznej kolei, rozpowszechnianie dobrych praktyk, dostęp do edukacji, wzbudzanie zaufania społecznego – to tylko niektóre korzyści, jakie niesie za sobą udział w projekcie Kultury Bezpieczeństwa. Tworząc Deklarację kierowaliśmy się przede wszystkim chęcią budowania solidnego fundamentu polskiej kolei, jakim jest bezpieczeństwo. Grono sygnatariuszy Deklaracji liczy już 267 przedstawicieli branży kolejowej, w tym: Ministra Infrastruktury, Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, Komendanta Głównego Policji, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników, użytkowników bocznic kolejowych a także jednostki naukowe i badawcze, jednostki certyfikujące, stowarzyszenia i media.

Zachęcamy do zapoznania się z kluczowymi postulatami projektu. Podpisanie Deklaracji jest wyrazem woli przestrzegania i stosowania się do następujących zasad:

  • bezpieczeństwo jako wartość nadrzędna dla pracowników i organizacji,
  • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
  • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenie od przypisywania winy,
  • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Przystąpienie do projektu daje możliwość korzystania z inicjatyw podejmowanych w ramach Deklaracji, które na stałe wpisały się kalendarz wydarzeń polskiego sektora kolejowego. Jednym z nich jest cykliczny Konkurs kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, w którym sygnatariusze Deklaracji mogą promować wdrażane przez siebie rozwiązania ukierunkowane na propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa oraz kreować w sposób bezpośredni bezpieczeństwo polskiej kolei. Ponadto sygnatariusze mogą uczestniczyć w corocznym Forum Kultury Bezpieczeństwa oraz współtworzyć Magazyn Kultury Bezpieczeństwa.

Najbliższe podpisanie Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zaplanowane jest na listopad 2023 r.

Wszelkie pytania dotyczące przystąpienia do Deklaracji można kierować na adres kultura@utk.gov.pl. Informacje o dotychczasowych działaniach związanych z kulturą bezpieczeństwa oraz z Deklaracją można znaleźć w dziale Kultura bezpieczeństwa. Aby przystąpić do Deklaracji należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie UTK.

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/20567,Wlacz-sie-w-budowanie-bezpiecznej-kolei-dolacz-do-Sygnatariuszy-Deklaracji-w-spr.html