Seminarium „Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej”

„KZA Express” został patronem medialnym seminarium „Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej”.

Mając na uwadze konieczność wsparcia rozwoju kolejowej infrastruktury przeładunkowej Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB wspólnie z innymi organizacjami i osobami zajmującymi się problematyką transportu kolejowego w Polsce, organizuje w dniach 21–22 października 2021 r. w ramach Europejskiego Roku Kolei Seminarium Naukowo-Techniczne o znaczeniu bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej.

Bocznice kolejowe i terminale, stanowią istotne ogniwo w procesach logistyki i spedycji w transporcie, ale ich ilość i jakość techniczna stanowią podstawę rozwoju polskiego kolejnictwa. Uczestnicy Seminarium będą mogli się zapoznać z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, technicznymi, organizacyjnymi oraz ekonomicznymi aspektami funkcjonowania tej infrastruktury w tak szerokim zakresie omawianym przez najlepszych specjalistów.

Dużą wagę organizatorzy przykładają również do spraw bezpieczeństwa kolejowego. Uczestnicy zapoznają się także z problematyką dofinansowania projektów związanych z infrastrukturą i zarządzaniem bocznic kolejowych oraz terminali, którą przedstawią specjaliści zajmujący się tą problematyką.

W ramach Seminarium będą omawiane również problemy dotyczące:

  • zaawansowanych technologii w kolejowym transporcie intermodalnym,
  • kolejowej infrastruktury przeładunkowej,
  • przewozu ładunków niebezpiecznych,
  • przesyłek specjalnych i intermodalnych.

Tak ważna infrastruktura dla rozwoju kolejowych przewozów towarowych powinna być objęta w nowej perspektywie finansowej środków pomocowych UE, programem wsparcia jej rozwoju.  Ponadto, dla osób chcących pogłębić swoją wiedze z zakresu projektowania, funkcjonowania, jak również utrzymania bocznic kolejowych i terminali oraz obecnych uwarunkowań prawnych dotyczących tej infrastruktury, Akademia WSB organizuje studia podyplomowe

Poniżej znajduje się link do strony internetowej dotyczącej seminarium:

https://wsb.edu.pl/katedra-transportu-i-informatyki/aktualnosci/europejski-rok-kolei-seminarium-naukowo-techniczne.html

Źródło: https://kza.krakow.pl/kza-patronem-seminarium-znaczenie-bocznic-i-terminali-w-strategii-rozwoju-kolei-polskiej/