Przewozy intermodalne w 2022 roku

W roku 2022 przewieziono koleją 26,2 miliona ton ładunków intermodalnych, co przekłada się na wykonanie pracy przewozowej na poziomie 8,6 miliarda tonokilometrów. W porównaniu do roku 2021, masa przewiezionych towarów zmniejszyła się o 1,4%, natomiast praca przewozowa wzrosła o 5,3%. Przewozy intermodalne okazały się szczególnie podatne na czynniki geopolityczne, zwłaszcza w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Rok 2022 charakteryzował się spadkiem większości wskaźników związanych z przewozami intermodalnymi w porównaniu do roku poprzedniego. Dane zebrane przez Urząd Transportu Kolejowego pokazują, że jedynie praca przewozowa zanotowała wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali 26,2 miliona ton ładunków. Masa ładunków w transporcie intermodalnym zmniejszyła się o ponad 0,3 miliona ton w porównaniu do poprzedniego roku (-1,4%). Praca przewozowa w 2022 roku wyniosła 8,6 miliarda tonokilometrów i zwiększyła się o około 0,4 miliarda tonokilometrów w porównaniu do roku 2021 (+5,3%). Koleją przewieziono 1 750 tysięcy jednostek ładunkowych, z czego 1 680 tysięcy stanowiły kontenery. Liczba przetransportowanych jednostek zmniejszyła się o 28 tysięcy w porównaniu do 2021 roku (1,6%). Ogółem było to równowartość 2 836 tysięcy TEU (1 TEU to jeden kontener 20-stopowy). W porównaniu do 2021 roku, jest to spadek o 84 tysiące jednostek (2,9%).

W 2022 roku udział masy przewiezionej koleją w ramach transportu intermodalnego w ogólnej masie ładunków przewiezionych koleją wynosił 10,5%, co stanowiło spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do 2021 roku. Natomiast udział pracy przewozowej wykonanej przez kolej w transporcie intermodalnym w 2022 roku wyniósł 13,8%, co oznacza spadek o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego roku.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19982,2022-rok-wyzwan-dla-przewozow-intermodalnych.html