Perspektywy rozwoju kolejowych przewozów towarowych, cz.1 – Zrównoważony rozwój gałęzi transportu

W kilku ostatnich wpisach skupiłem się na przeszłości – mam nadzieję, że historie pociągów, które zmieniły świat Was zaciekawiły. Dziś chcę jednak wrócić do tematów współczesnych. Jak rysują się perspektywy rozwoju kolejowych przewozów towarowych? Postaram się Wam pokrótce przedstawić, jak według mnie może to wyglądać.

Ostatnich kilkanaście lat w gospodarce światowej to dynamiczny jej rozwój oraz wdrażanie nowych technologii, ale też coraz większy negatywny wpływ na przyrodę. Unia Europejska w swoich planach rozwojowych zakłada zwiększenie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Z funduszy europejskich z polskich firm świadcząca usługi w zakresie realizacji projektów związanych z infrastrukturą kolejową korzystają np. Krakowskie Zakłady Automatyki.

Konieczność ograniczenia emisji spalin i zmniejszenie efektu cieplarnianego to tematy, które coraz częściej są poruszane przez media. Większość społeczeństwa kojarzy te zagadnienia z przemysłem. Intensywny rozwój transportu w kilku ostatnich dekadach z jednej strony jest istotnym czynnikiem innowacyjnych zmian w gospodarce i poprawy życia społeczeństwa, z drugiej zaś – znaczącym źródłem uciążliwości i istotnych problemów związanych z degradacją środowiska naturalnego. Skutki rozwoju transportu, szczególnie samochodowego, odczuwa zarówno środowisko, jak i społeczeństwo.

Zrównoważony rozwój gałęzi transportu

Niezwykle istotnym zagadnieniem w obliczu negatywnych skutków działalności ze strony transportu jest zapobieganie ich występowaniu, a gdy nie jest to możliwe – ograniczanie ich presji na środowisko oraz skali i zasięgu występowania zagrożeń. Odpowiednie działania powinny być prowadzone na szczeblach administracji rządowej, samorządowej, jak również w sektorze prywatnym. Niezbędne jest wprowadzanie właściwych regulacji prawnych i administracyjnych, zapewnianie odpowiednich środków finansowych i potencjału ludzkiego dla rozwoju nowych technologii, planowanie przestrzenne, racjonalne projektowanie i utrzymywanie infrastruktury, a także edukowanie społeczeństwa i racjonalizacja zadań transportowych. Ważnym zagadnieniem jest też zrównoważony rozwój poszczególnych gałęzi transportu oraz dążenie do wykorzystywania w procesach przewozowych środków transportowych, które mają jak najmniejszy wpływ na środowisko. Transport zajmuje niechlubne trzecie miejsce wśród dziedzin gospodarki pod względem niekorzystnego wpływu na środowisko i przyczynia się znacząco do jego degradacji. Unia Europejska dostrzegła rosnące zagrożenia w zakresie dotychczasowego kierunku rozwoju transportu, dlatego też zmierza do równomiernego rozwoju gospodarczego poszczególnych gałęzi transportu, zwiększenia udziału w rynku przewozowym jego ekologicznych form, a tym samym zwiększenia roli transportu kolejowego, liberalizacji rynku przewozów kolejowych oraz zniesienia barier technicznych, utrudniających swobodny ruch kolejowy przez granice państw członkowskich. Kierunki te powinny być uznawane jako priorytety we wspólnej polityce transportowej. Swobodny przepływ towarów i usług jest fundamentem jednolitego rynku europejskiego. Jego stworzenie nie byłoby i nie jest możliwe bez odpowiedniego, a zarazem systemowego wsparcia logistycznego. Istotnym warunkiem funkcjonowania europejskiego rynku jest wymóg interoperacyjności (spójności systemów) systemu transportowego.