Bezpieczeństwo transportu kolejowego w Polsce

W 2019 r. zmalała liczba ogólna liczba wypadków, w tym również liczba znaczących wypadków, liczba ofiar śmiertelnych znaczących wypadków oraz liczba ciężko rannych. Spadły też współczynniki ryzyka dla pasażerów, pracowników oraz dla osób nieupoważnionych przebywających na terenach kolejowych. Nie udało się obniżyć wskaźników dla użytkowników przejazdów kolejowych, na których zginęło 11 osób więcej niż rok wcześniej. Takie dane opublikowano w corocznym Raporcie przekazywanym do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

 

W Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod numerem 16/2020  ukazał się „Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w 2019 r.”. Raport zawiera informacje o:

  • stanie bezpieczeństwa kolei, łącznie z agregacją wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), określonych w załączniku I do dyrektywy bezpieczeństwa, na szczeblu państwa członkowskiego;
  • ważnych zmianach w prawodawstwie i uregulowaniach dotyczących bezpieczeństwa kolei;
  • stanie certyfikacji i autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa;
  • wynikach i doświadczeniach związanych z nadzorowaniem zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych;
  • odstępstwach zastosowanych zgodnie z art. 14a ust. 8 dyrektywy bezpieczeństwa.

Krajowa władza bezpieczeństwa, którą w Polsce jest Prezes UTK corocznie publikuje raport roczny w sprawie swoich działań za poprzedni rok i przesyła go do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej do dnia 30 września każdego roku. Obowiązek taki wynika z art. 18 dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.

Raport obejmuje swoim zakresem zarówno ogólnodostępną krajową sieć kolejową, jak i sieci funkcjonalnie wydzielone, na których wykonywane są przewozy kolejowe osób. Nie obejmuje on systemu kolei wąskotorowych, kolejowego transportu wewnątrzzakładowego, systemu transportu tramwajowego, transportu linowego i linowo-terenowego oraz systemu metra. Uwzględniane są w nim wyłącznie zdarzenia określane jako znaczące wypadki, w tym poważne wypadki.

Publikowane informacje pochodzą z danych przekazanych Prezesowi UTK przez certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej. Ponadto wykorzystano dane z innych źródeł, w tym z Rejestru Zdarzeń Kolejowych prowadzonego przez Prezesa UTK.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej szczegółowo określiła układ Raportu. Przedstawione dane dotyczą wyłącznie znaczących wypadków. Oprócz danych przedstawionych w „Sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa” w Raporcie w rozszerzony sposób ujęte są zagadnienia związane z systemami zarządzania bezpieczeństwem, w tym przedstawienie doświadczeń przedsiębiorstw kolejowych ze stosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa w zakresie zarządzania ryzykiem i monitorowania.

 

Podnoszenie standardów bezpieczeństwa wymaga prowadzenia inwestycji i wdrażaniem nowych technologii. Jeśli szukacie najwyższej jakości usług i produktów, sprawdźcie ofertę Krakowskich Zakładów Automatyki.

 

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego