20 lat polskiej kolei w statystykach Urzędu Transportu Kolejowego

Obchodzący w tym roku 20-lecie Urząd Transportu Kolejowego przygotował statystyki podsumowujące kolej w Polsce na przestrzeni dwóch ostatnich dekad. Dowiemy się z nich m.in. jaką popularnością cieszyły się w tym czasie pociągi pasażerskie, przewozy towarowe oraz intermodalne, a także ile wagonów danego typu posiadali przewoźnicy. Opracowanie obejmuje również inne dane, w tym eksploatacyjne i infrastrukturalne.

Materiał UKT.

Istniejący od 2003 r. Urząd Transportu Kolejowego gromadzi od 20 lat najważniejsze dane o transporcie kolejowym w Polsce. Dzięki nim można zobaczyć najważniejsze parametry rynku w szerszej perspektywie, sięgającej czasów sprzed restrukturyzacji kolei w Polsce. W jej wyniku nastąpił podział spółki PKP i rozdzielenie funkcji zarządcy infrastruktury od przewoźnika kolejowego. W 2003 r. funkcjonowało także mniej przewoźników pasażerskich i towarowych.

Ostatnie 20 lat kolei w Polsce przyniosło duże zmiany na rynku, choć nie zawsze przekładały się one na wzrost przewozów. Liczba pasażerów kolei w Polsce od 2003 r. do 2016 r. fluktuowała w granicach ok. 260–290 mln, nigdy nie przekraczając granicy 300 mln pasażerów. Granica ta została przekroczona dopiero w 2017 r. W 2019 r. liczba pasażerów osiągnęła poziom 335,9 mln pasażerów, a następnie w 2020 r. w związku z pandemią odnotowano duży spadek do poziomu 209,4 mln pasażerów. W kolejnym, 2021 r. rynek powoli podnosił się po kryzysie, a liczba pasażerów osiągnęła poziom 245,1 mln. Dopiero w 2022 r. przewozy pasażerskie wróciły do przedpandemicznego trendu wzrostowego, a wyniki przewozowe były wyższe niż w 2019 r. Rynek osiągnął poziom 342,2 mln przewiezionych pasażerów, co stanowi najwyższy wynik w ciągu ostatnich 20 lat.

Wykres 1. Liczba pasażerów kolei w Polsce w latach (w mln osób)

Wykres liniowy przedstawia liczbę pasażerów kolei w Polsce w lalach 2013-2022. Krzywa wykresu rośnie od 270,4 mln pasażerów w 2013 do 335,9 mln pasażerów w 2019 г. Następnie krzywa spada do poziomu 209,4 mln w 2020г, a potem rośnie, osiągając poziom 342.2 mln pasażerów w 2022

Rekordowo duża popularność kolei w 2022 r. względem ostatnich 20 lat przełożyła się także na najwyższy w tym czasie wskaźnik wykorzystania kolei pasażerskich mówiący o  liczbie podróży na 1 mieszkańca Polski.
 

Wykres 2. Wskaźnik wykorzystania kolei pasażerskich w latach 2003–2022 (liczba podróży na 1 mieszkańca Polski)

Na wykresie liniowym przedstawiono wskaźnik wykorzystania kolei pasażerskich w latach 2003-2022 (liczba podróży na 1 mieszkańca Polski) wraz z zaznaczona linia trendu (wznosząca). Wielkość wskaźnika oscyluje w latach 2003-2014 pomiędzy 6,8 a 7,6. Od 2015 . odnotowany został systematyczny wzrost do poziomu 8,7 w 2019 г. W 2020 . w związku z pandemia odnotowano spadek do poziomu 5,5, w 2021 r. wzrost do poziomu 6,4, a w 2022 г. odnotowano najwyższy wzrost do poziomu 9,1

W ciągu 20 ostatnich lat spadła masa przewiezionych koleją towarów, chociaż wzrosła wielkość pracy przewozowej, w przypadku której mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Masa przewiezionych ładunków najwyższą wartość osiągnęła w 2007 r., kiedy koleją przewieziono 293,0 mln ton towarów. W kolejnych latach obserwowano spadek parametru z niewielkimi wzrostami w 2010 r. i w 2018 r. Natomiast praca przewozowa osiągnęła w ciągu ostatnich 20 lat swój najwyższy poziom właśnie w 2022 r.  

Wykres 3. Masa ładunków w kolejowych przewozach towarowych w latach 2003–2022 (mln ton).

Na wykresie liniowym przedstawione zostały zmian w masie przewiezionych towarów w Jatach 2003 2022 wraz z zaznaczona linia trendu (malejąca) W 2003 r masa przewiezionych towarów wyniosła 24 1.5 mln ton. Najniższy poziom masy odnotowano w 2016г (222 2 mln ton). W 2018 r. parametr wzrósł do 250.3 mln ton, następnie spadł do 223.2 min ton w 2020 . W ostatnich dwóch latach parametr wzrastał, do osiągnięcia poziomu 248,6 mln ton przewiezionych towarów w 2022

Wykres 4. Praca przewozowa wykonana w kolejowych przewozach towarowych w latach 2003–2023 (mld tono-km)

Na wykresie liniowym przedstawiono zmiany w pracy przewozowej w kolejowym transporcie towarów w latach 2003 2022 wraz z zaznaczona linia trendu (wznosząca) W 2003 r. praca przewozowa wyniosłą  49,4 mld tonokilometrów i wzrosła do 52.1 mld tonokilometrów w 2004 r. W 2005 г nastąpił spadek do 49,7 mld tonokilometrów. W dwóch kolejnych latach miał miejsce wzrost do 53.6 mld tonokilometrów w 2007 r Najniższa wartość pracy przewozowej (43,3 mld) przypada na 2009 . Najwyższa wartość tego parametru to 62,5 mld tonokilometrów osiągnięte w 2022 r.

Na przestrzeni 20 lat statystyk UTK zmieniała się liczba lokomotyw pasażerskich i spalinowych, elektrycznych i spalinowych wagonów silnikowych oraz elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych. Interesujące wydają się zmiany w obszarze stanu wagonów pozostających w dyspozycji przewoźników pasażerskich. Liczba wagonów z miejscami do siedzenia w ciągu 20 lat spadła o ok. połowę, a liczba wagonów piętrowych z miejscami do siedzenia spadła z 897 w 2003 r. do 74 w 2022 r. Spadki objęły również liczbę wagonów gastronomicznych, wagonów z miejscami do leżenia i wagonów sypialnych.

Wykres 5. Liczba wagonów z miejscami do siedzenia w dyspozycji przewoźników pasażerskich w latach 2003–2022

Na wykresie kolumnowym przedstawiono liczę wagonów z miejscami do siedzenia w dyspozycji przewoźników pasażerskich w lalach 2003 2022. Liczba wagonów z miejscami do siedzenia w 2003 г kształtowała się na poziomie 3684 szt. W 2022 r. odnotowano poziom 1888 szt. wagonów z miejscami do siedzenia.

Nieco wrosło zatrudnienie u przewoźników pasażerskich i w 2022 r. było niewiele wyższe od tego z 2003 r. Liczba pracowników w przewozach towarowych systematycznie, prawie corocznie malała, rozpoczynając od poziomu 55,0 tys. osób w 2003 r. do 26,5 tys. osób w 2022 r. Podobny spadek zatrudnienia nastąpił u zarządców infrastruktury.

Wykres 6. Zatrudnienie w sektorze przewozów pasażerskich w latach 2013–2022

Na wykresie liniowym przedstawione zostały zmian w zatrudnieniu w sektorze przewoźników pasażerskich w latach 2013 2022. W lalach 2013-2016 miał miejsce spadek z  23 154 zatrudnionych do 22 555 zatrudnionych. W trzech kolejnych latach nastąpił wzrost liczby do 29 240 pracowników w 2019 r. następnie spadek do 23 131 osób w 2020 . W ostatnich dwóch latach parametr wrastał, do osiągnięcia poziomu 24 113 pracowników w 2022г.

Pełne zestawienie 20-letnich statystyk prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego znajduje się w rozdziale 7. „Sprawozdania z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2022 r.

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/20581,20-lat-polskiej-kolei-w-statystykach-Urzedu-Transportu-Kolejowego.html