Transport materiałów niebezpiecznych: Jaki rodzaj transportu powinno się wybrać dla materiałów niebezpiecznych?

Czy transport kolejowy, na tle innych, cechuje się pewną podatnością na mogące wystąpić zagrożenia dla ludzi i środowiska?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiłem przybliżyć problem przewozu materiałów, określanych jako niebezpieczne. Rozwój gospodarczy i technologiczny pociąga za sobą wzrost, na światowych rynkach, ilości produktów wysokoprzetworzonych, do wytworzenia których w coraz większej mierze stosowane są komponenty chemiczne. Z jednej strony produkty te zapewniają większą trwałość ich użytkowania, z drugiej strony do ich produkcji wykorzystywane są w coraz większej ilości komponenty, będące wytworem człowieka.Ostatnie dziesięciolecia charakteryzują się dynamicznym rozwojem transportu samochodowego, który zdominował również ten segment ładunku. Niestety, sieć drogowa w naszym kraju charakteryzuje się stosunkowo niewielką ilością autostrad i dróg ekspresowych, które omijałyby aglomeracje miejskie, brak też obwodnic miast i dużych skupisk osiedli, dlatego też występuje duże zagrożenie, z którego na co dzień nie do końca zdajemy sobie sprawę. Bardzo ważnym zagadnieniem dla firm działających na rynku TSL (transportowo-spedycyjno-logistycznym) jest posiadanie wiedzy na temat postępowania z ładunkami z tak zwanej grupy materiałów niebezpiecznych. Kształtując politykę transportową państwa, czy regionu, należy również rozważyć, jakich środków transportu powinniśmy używać, prze-wożąc ładunki niebezpieczne.Towarowe przewozy kolejowe realizowane są zasadniczo po liniach, które nie przebiegają przez centra miast. Osiedla mieszkaniowe, z uwagi na zmianę priorytetów transportowych i funkcji poszczególnych gałęzi, stopniowo oddalają się od kolei, a ruch towarowy prowadzony jest z pominięciem głównych dworców pasażerskich. W takim razie czy ten rodzaj transportu jest najbardziej wskazany dla przewozu materia-łów niebezpiecznych? Z pewnością ma on wiele zalet, ale też i wad, co szczególnie uwidacznia się podczas wypadków. Na poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym istotnie wpływa stan infrastruktury oraz jej wyposażenie w urządzenia srk (sterowania ruchem kolejowym).