Rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym.

Komisja Europejska przedstawiła projekt Europejskiego Roku Kolei w marcu 2020 r., a Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję pod koniec grudnia. Celem tej inicjatywy jest promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu.

Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021 jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego, tak by przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:

  • promowanie kolei jako zrównoważonego, innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i przystępnego cenowo środka transportu
  • podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei
  • zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii
  • promowanie  kolei jako istotnego elementu relacji między Unią a państwami z  nią sąsiadującymi
  • promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją
  • promowanie kluczowej roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim w Unii
  • promowanie unijnej sieci pociągów nocnych
  • promowanie imprez i inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego