Przewozy intermodalne szansą dla polskiej kolei

Przewozy intermodalne przez ostatnie kilka lat w Polsce rozwijają się w zadowalającym tempie. W 2019 roku praca przewozowa w wyniosła około 7,05 mld tono kilometrów, przewieziono około 19,8 mln ton ładunków. Udział transportu intermodalnego w rynku przewozów towarowych wyniósł odpowiednio 8,32% wg masy i 12,5% wg pracy przewozowej.

Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego w pracy przewozowej o 14,42% a w przewiezionej masie o 16,4%. Od roku 2015 przyrosty są kilkunastoprocentowe. W roku 2016 w przewiezionej masie osiągnęły wielkość 23,5%a w roku 2017 w pracy przewozowej 21,8%. W roku 2019 przewieziono łącznie 2152 tys. TEU i 1406 tys. UTI. Znaczący wpływ na rozwój przewozów intermodalnych transportem kolejowym mają wolumeny przechodzące przez terminale portów trójmiejskich. Rozwój infrastruktury terminali DCT, BTC, GCT oraz znaczące zwiększenie ich zdolności przeładunkowych spowodowało przekierowanie przez niektórych armatorów swoich serwisów. W chwili obecnej zdolność przeładunkowa naszych terminali szacowana jest na 5 200 tys. TEU, a po modernizacji i rozbudowie frontu ładunkowego na transport kolejowy DCT zwiększy się o około 300 tys. TEU. Porty morskie planują dalsze inwestycje w zakresie nowych terminali, takie jak Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni oraz nabrzeże kontenerowe w Świnoujściu (o docelowej zdolności przeładunkowej do 1,5 mln kontenerów). Terminal ten ma powstać obok terminala gazowego.  Porty Gdynia i Szczecin planują ponadto pogłębienie nabrzeży portowych, a sam port w Gdyni budowę nowej obrotnicy. Dalsze inwestycje w infrastrukturę portową są konieczne, by móc konkurować z ofertą portów Europy Zachodniej oraz portami w Rosji i krajach bałtyckich.

Opracowano na podstawie artykułu Henryka Zielaskiewicza opublikowanego w magazynie KZA EXPRESS.