Prawo kolejowe do zmiany? Cz. II

Czy nowa ustawa – na którą czeka wiele osób związanych z branżą kolejową – wreszcie ujrzy światło dzienne? Takie rozważania prowadzi pani Justyna Sobolak w swoim artykule opublikowanym w „KZA Express” 01(17)2021.

Będzie nowa ustawa?

Ministerstwo Infrastruktury, pytane przez nas o dyskusje nad nową ustawą, przypomina, że w resorcie trwają obecnie prace nad częścią techniczną tzw. IV Pakietu Kolejowego, co stanowi dostosowywanie przepisów polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej. Jego celem jest dalsze usprawnianie funkcjonowania transportu kolejowego na obszarze Unii Europejskiej.

Resort informuje, że filar techniczny IV Pakietu Kolejowego zakłada wzmocnienie roli Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), która przejmie część kompetencji krajowych organów ds. bezpieczeństwa (NSA) w państwach członkowskich Unii (w przypadku Polski organem tym jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego). Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie wydawała jednolite certyfikaty bezpieczeństwa, zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, a także będzie dokonywała wstępnej autoryzacji systemu ERTMS. Ponadto Agencja będzie wydawała przewoźnikom kolejowym jednolity certyfikat bezpieczeństwa, który zastąpi certyfikat bezpieczeństwa wydawany do tej pory przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa. Agencja będzie działała jako „One Stop Shop” – punkt kompleksowej obsługi poprzez platformę informatyczną, przy pomocy której wnioskodawcy będą zdalnie składać wnioski i przesyłać dokumenty.

W związku z tym znacząco zmieni się rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie wydawania zezwoleń technicznych. W nowym porządku prawnym będzie on odpowiedzialny za dopuszczanie do eksploatacji urządzeń stałych (infrastruktury kolejowej) wchodzących w skład podsystemów „sterowanie – urządzenia przytorowe”, „energia” i „infrastruktura”. Ponadto będzie mógł, zamiast Agencji (gdy taką wolę wyrazi wnioskodawca), wydawać zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, ale tylko w przypadku gdy obszar użytkowania tego pojazdu jest ograniczony do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rolą Prezesa UTK będzie również badanie zgodności z siecią oraz krajowymi przepisami technicznymi w procesie wydawania przez Agencję zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu […]

Zapraszam do lektury całego artykułu pani Justyny Sobolak na https://feniksmedia.pl/publikacje/kza_express/17/.