Perspektywy rozwoju kolejowych przewozów towarowych, cz.4 – Prognozy na przyszłość

Wobec dalszego braku stanowczego działania, mającego na celu osiągnięcie zaleceń zawartych w Białej Księdze, zrównoważenia podziału gałęziowego w transporcie, a tym samym równego traktowania w zakresie ponoszenia kosztów dostępu do infrastruktury przez transport drogowy i kolejowy, z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że udział transportu kolejowego w rynku będzie jeszcze spadał.

Pozytywnym efektem dostrzegania problemu przez państwo są wprowadzane działania w zakresie opłat za korzystanie z dróg, które jednak przebiegają zbyt wolno. Zakres dróg objętych systemem opłat ViaTOLL jest zbyt wolno rozszerzany i jest za mały w stosunku do całkowitej długości dróg, by mógł znacząco wpłynąć na zniwelowanie różnic w zakresie obciążeń za dostęp do infrastruktury. Mimo to co jakiś czas pojawiają się różne inicjatywy lobby samochodowego i paliwowego, mające na celu dążenie do ograniczenia opłat. Przykładem może być propozycja zniesienia opłat za korzystanie z dróg objętych systemem ViaTOLL dla autobusów i busów operujących na liniach do 50 km, dowożących ludność do pracy i szkół. Można by rzec, iż inicjatywa jak najbardziej słuszna, lecz, jak to zwykle bywa, dokładne przyjrzenie się problemowi nie budzi już takiego zachwytu, gdyż w ten sposób promujemy transport samochodowy. Aby mówić o równym traktowaniu gałęzi transportu, taka sama zasada powinna dotyczyć transportu kolejowego, a więc wszystkie przewozy aglomeracyjne i szereg przewozów regionalnych powinny być zwolnione z opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym w 2014 r. wyniósł 4,2% względem masy. W 2014 roku przewieziono tym rodzajem transportu 9 610 tys. ton towarów. W stosunku do roku 2013 był to wzrost o 11,32%. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym w 2015 roku wyniósł 4,62%. W 2015 roku przewieziono transportem intermodalnym 10 386 tys. ton towarów. W stosunku do 2014 roku zanotowano wzrost przewozów intermodalnych o 8,07% na rynku kolejowym. Porównując wielkość kolejowych przewozów intermodalnych względem masy w 2015 roku w stosunku do roku 2008, widać wzrost tych przewozów o 117,64%.
Przy spadkowym trendzie w przewozach kolejowych wg przewiezionej masy możemy zauważyć rosnący trend w przewozach intermodalnych. Promocja tego segmentu ładunków oraz wsparcie finansowe w postaci dotacji UE do inwestycji terminalowych i zakupu wagonów do przewozu kontenerów niewątpliwie miało istotne znaczenie dla jego rozwoju.