Monitoring infrastruktury kolejowej – warstwy systemu zarządzania infrastrukturą

System powinien być podzielony na warstwy. Podział taki umożliwia zbudowanie w pełni zintegrowanego systemu, w którym integracja obejmuje procesy związane ze standaryzacją i korelacją danych wejściowych, opracowanie i stworzenie bazy danych oraz zbudowanie modułu analitycznego.

Warstwa udostępniania i wymiany informacji – obejmuje systemy umożliwiające zbieranie i analizowanie danych przy pomocy narzędzi informatycznych oraz system wymiany informacji (np. baza danych, system klasy Business Intelligence).

Warstwa aplikacji produkcyjnych – obejmuje systemy dziedzinowe, wspomagające pracowników przedsiębiorstwa w obsłudze procesów biznesowych, technicznych i technologicznych, organizacyjnych oraz informacyjnych.

Warstwa aplikacji usługowych – obejmuje aplikacje dostarczające funkcje usługowe. Usługi te, z racji uniwersalnego charakteru, wykorzystywane są przez wszystkie aplikacje. Jest to jedna z cech funkcjonowania zintegrowanego systemu informatycznego.

Warstwa infrastruktury teleinformatycznej i technicznej (także warstwa infrastruktury telekomunikacyjnej) – obejmuje: serwery, systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych, systemy dostępowe i uwierzytelniające, urządzenia pomiarowe oraz diagnostyczne.

Warstwy aplikacyjne posadowione są na infrastrukturalnej warstwie teleinformatycznej, w skład której wchodzą sieci lokalne (Local Area Network – LAN) i rozległe (Wide Area Network – WAN) oraz serwery i stacje robocze użytkowników. Integrację aplikacji na poziomie przepływu danych umożliwia aplikacja warstwy pośredniej (klasy Middleware), zaliczana także do warstwy infrastruktury teleinformatycznej. Zapewnia ona wymianę danych pomiędzy wszystkimi aplikacjami warstwy produkcyjnej, bez względu na przyjęte protokoły i struktury baz danych.
W zakresie zewnętrznej infrastruktury informatycznej system powinien realizować określone w specyfikacji cele, a w szczególności zapewnić rejestrację, analizę, przechowywanie oraz przekazanie użytkownikom wszystkich informacji uzyskanych z jednostek akwizycji danych zamontowanych na wagonie. Zapewni także zbudowanie bazy wiedzy i wykorzystanie do analiz danych już posiadanych.