Monitoring infrastruktury kolejowej – podział infrastruktury kolejowej

Infrastrukturę kolejową można podzielić na podsystemy (warstwy): infrastrukturę drogową, infrastrukturę automatyki i telekomunikacji kolejowej i infrastrukturę energetyczną. W dzisiejszym wpisie krótko omówię każdą z wymienionych warstw.

Infrastruktura drogowa

 • Nawierzchnia torowa, w skład której wchodzą: podkłady, szyny, podsypka.
 • Rozjazdy wraz z krzyżownicami, zwrotnicami, podrozjazdnicami, zamknięciami nastawczymi oraz sprzężeniami zamknięć.
 • Nawierzchnia na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami kołowymi i przejściami w poziomie szyn, podtorze.
 • Kolejowe obiekty inżynierskie, w szczególności: mosty, wiadukty, przepusty, tunele liniowe, przejścia podziemne, kładki dla pieszych.
 • Budowle kolejowe, perony, place i rampy przeładunkowe, drogi dojazdowe i dojścia.

Infrastruktura automatyki i telekomunikacji kolejowej

 • Sterowanie ruchem kolejowym z urządzeniami stacyjnymi, urządzeniami zabezpieczenia ruchu na przejazdach, zdalnego sterowania, sterowania rozrządem, urządzeniami liniowymi (blokady półsamoczynne i samoczynne), Automatyczna Kontrola Jazdy Pociągu (AKJP), urządzeniami diagnostyki srk.
 • Łączność radiowa, w szczególności urządzenia łączności radiowej liniowej i stacyjnej.
 • Łączność przewodowa z urządzeniami łączności zarządczej, technologicznej i pozostałymi.
 • Urządzenia Detekcji Stanów Awaryjnych Taboru (DSAT).

Infrastruktura energetyczna

 • Sieć trakcyjna, sieć jezdna, konstrukcje wsporcze, sieć powrotna, osprzęt sieci trakcyjnej, ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa.
 • Linie SN i nN, w szczególności: przewody i osprzęt, konstrukcje wsporcze, kable, rozdzielnie i zabezpieczenia, ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa, układy pomiarowo-rozliczeniowe.
 • Oświetlenie, w skład którego wchodzą: konstrukcje wsporcze, oprawy, źródła światła, kable i przewody, rozdzielnie i zabezpieczenia, układy sterowania i monitorowania.
 • Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów z grzejnikami torowymi, transformatorami separacyjnymi, kablami i przewodami, rozdzielniami i zabezpieczeniami, sterowanie i monitorowanie.