Monitoring infrastruktury kolejowej – jak wykorzystywać dane?

Ostatnio wspomniałem o tym, jakie wymogi muszą spełniać dane, aby móc na ich podstawie w rzetelny sposób monitorować stan infrastruktury kolejowej. Dziś chciałbym poświęcić chwilę temu, jak takie dane wykorzystywać.

Dane powinny być wykorzystywane w taki sposób, by na poszczególnych szczeblach zarządzania można było uzyskać informacje dotyczące zarówno urządzeń, których eksploatacja prowadzona jest przez daną jednostkę lub komórkę organizacyjną (np. urządzeń podsystemu srk), jak i niezbędne informacje o urządzeniach należących do innych podsystemów, zarządzanych przez inne jednostki lub komórki (np. drogi kolejowe). Zestaw takich danych będzie różny dla poszczególnych szczebli zarządzania, w celu właściwego przygotowania prognozowania, planowania utrzymania i wspomagania decyzji.

Aby zebrane dane o infrastrukturze można było wykorzystać do określenia jej stanu technicznego, konieczne jest opracowanie wartości referencyjnych (wskaźników), do których będzie można się odnieść.

Będą one uwzględniać zwłaszcza:

  • wskaźniki bezpieczeństwa opracowane przez ERA (ang. European Rail Agency),
  • dotychczasową praktykę oceny stanu elementów (urządzeń) infrastruktury,
  • wpływ stanu elementów (urządzeń) należących do poszczególnych podsystemów na ocenę stanu systemów, z uwzględnieniem podziału na elementy ulegające stopniowemu zużyciu oraz na elementy, których stan techniczny można określić w postaci binarnej (działa, nie działa),
  • dopuszczalny wiek elementów (urządzeń),
  • aktualne i przewidywane natężenie ruchu,
  • kategorię / klasę / typ linii.

Wskaźniki posłużą do wspomagania decyzji dotyczących modernizacji i utrzymania infrastruktury kolejowej na różnych szczeblach zarządzania. Dla każdego wskaźnika określone będą: dane wejściowe, metody ich zbierania i aktualizacji, rodzaje badań i pomiarów oraz wstępnie zostanie określona ich częstość.