Kolej – najbardziej ekologiczny transport cz. II

Niska szkodliwość transportu kolejowego spowodowała, że Unia Europejska postawiła sobie za cel zwiększenie jego udziału w przewozie osób i towarów.

W dokumencie Biała Księga „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” założono, że do 2030 roku około 30% dalekobieżnych przewozów towarowych, na odcinkach powyżej 300 km, powinno zostać przeniesionych na transport proekologiczny: kolejowy, morski i śródlądowy.

Narzędziem mającym zachęcić przewoźników do przewożenia ładunków koleją jest ulga w opłacie podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla całopociągowych przewozów intermodalnych. Inicjatywa ta jest bardzo dobrze odbierana przez przewoźników towarowych i przyczynia się do wzrostu popularności transportu intermodalnego świadczonego przez kolej.