Jak założyć bocznicę kolejową lub terminal intermodalny? – konferencja UTK

Osiemnastego listopada 2021 r. odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. Było to kolejne wydarzenie w ramach projektu Europejski Rok Kolei.

Tematem spotkania było funkcjonowanie bocznic kolejowych oraz obiektów infrastruktury usługowej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz operatorzy terminali towarowych, użytkownicy bocznic oraz prywatne podmioty.

Konferencję podzielono na trzy części:

  • REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BOCZNIC KOLEJOWYCH
  • WSPARCIE DLA BOCZNIC KOLEJOWYCH
  • WYBIERAM KOLEJ – DOBRE PRAKTYKI FUNKCJONOWANIA BOCZNIC I TERMINALI

Eksperci przedstawili praktyczne rozwiązania, perspektywy rozwoju, możliwości finansowania i sposoby prowadzenia działalności dotyczące bocznic kolejowych. Dodatkowo omówiono tzw. dobre praktyki i sprawdzone praktyczne rozwiązania.

Spotkanie było realną szansą na wymianę doświadczeń przedsiębiorców kolejowych w zakresie funkcjonowania bocznic kolejowych oraz terminali towarowych.

Prelegenci z firm takich jak Adampol S.A. czy Silva LS sp. z o.o. przedstawili ważne porady, które mogą być pomocne w dbaniu o prawidłowe funkcjonowanie bocznic i terminali.

Koordynatorzy projektów unijnych wyjaśnili status prawny bocznic oraz objaśnili, w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie.

Zapis całego wydarzenia można obejrzeć na:

Forum zrealizowano w ramach w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/europejski-rok-kolei/aktualnosci-europejskie/18135,Tu-zaczyna-sie-bezpieczenstwo-kolei-Jak-zalozyc-bocznice-kolejowa-lub-terminal-i.html