III kwartał 2021 i dobre wyniki dla kolei towarowej

W grupie najczęściej przewożonych towarów od lat plasują się: węgiel brunatny i kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny oraz inne produkty kopalnictwa. Jaki udział w przewozie towarów miała kolej w trzecim kwartale 2021 r.?W III kwartale 2021 r. przewieziono razem 62,9 mln ton ładunków, praca przewozowa wyniosła zaś 14,5 mld tonokilometrów. Pod względem tych dwóch parametrów miniony kwartał był najlepszy od IV kwartału 2018 r., czyli od prawie 3 lat. Porównując z trzecim kwartałem 2020 r. widoczny jest wzrost masy o ponad 5,9 mln ton (10,4%), a pracy przewozowej o blisko 1,1 mld tonokilometrów (8,1%).

Węgiel najczęściej wożonym ładunkiem

W III kwartale 2021 r. dominującymi grupami towarów w przewozach pod względem masy i pracy przewozowej były grupy: węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Jej udział w III kwartale wg przewiezionej masy wyniósł 35,4%, co jest najniższym wynikiem kwartalnym od początku publikacji danych o przewozach grup towarów. Pomimo tego masa tej grupy wyniosła 22,2 mln ton i była wyższa o 0,9 mln tony niż w II kwartale 2021 r. i o blisko 1,7 mln ton więcej niż w III kwartale 2020 r. Pod względem pracy przewozowej udział tej grupy towarów wyniósł 21,5% , zaś wielkość pracy wyniosła 3,1 mld tonokilometrów. Dane o komunikacji międzynarodowej wskazują, że 78% masy ładunków z tej grupy było przewiezione w ramach komunikacji krajowej. Udział pracy przewozowej wykonanej w przewozach krajowych wyniósł 66%.

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa

Udział tej grupy w III kwartale wg przewiezionej masy to 26,3% (16,5 mln ton). W przewozach ładunków z tej grupy w stosunku do II kwartału 2021 r. odnotowano wzrost o 1,1 mln tony. Wykonano pracę przewozową na poziomie 4,1 mld tonokilometrów. Z tej grupy w III kwartale 77,8% stanowiła podgrupa: kruszywo, piasek, żwir, gliny – masa ładunków sklasyfikowanych do tej podgrupy wzrosła w stosunku do II kwartału 2021 r. o blisko 700 tys. ton, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na przewozy tych surowców. Około 95% masy i 94% pracy przewozowej dla tej grupy to przewozy wewnątrz kraju.

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane metodami przemysłowymi – ta grupa odpowiadała w III kwartale za 12,1% przewiezionej masy i 18,4% wykonanej pracy przewozowej w transporcie towarów ogółem. W stosunku do II kwartału 2021 r. masa ładunków wzrosła o ponad 450 tys. ton (6,3%) i blisko 170 mln tonokilometrów (6,8%). W ramach tej grupy podgrupa obejmująca produkty rafinacji ropy naftowej osiągnęła wzrost wg przewiezionej masy o 10,7% w porównaniu do wcześniejszego kwartału.

Czwartą największą grupą przewożonych towarów były towary nieidentyfikowalne. Jej udział w przewiezionej masie wyniósł 9,2% i 12,9% w wykonanej pracy przewozowej. Pomimo, że udział grupy towarów nieidentyfikowalnych pod względem masy w całości przewozów spadł o 0,4 punktu procentowego w stosunku do II kwartału, to w pracy przewozowej był minimalnie wyższy. Masa 5,8 mln ton ogółem i praca przewozowa na poziomie blisko 1,9 mld tonokilometrów są najwyższymi wynikami kwartalnymi od 2016 r. Tylko 18% masy i 20% pracy przewozowej tej grupy było realizowane w komunikacji krajowej. Kluczową dla tej grupy jest komunikacja międzynarodowa.

Komentarz prezesa UTK

– Inwestycje infrastrukturalne zapewniają stabilne przewozy kolejowe w grupach związanych między innymi z przemysłem wydobywczym kruszyw, piasku, żwiru i glin. Wpłynęło to na dobre wyniki tego typu ładunków w przewozach w trzecim kwartale. Zwraca też uwagę wzrost w trzeciej największej grupie towarów, w ramach której przewożone są brykiet, koks, produkty rafinacji ropy naftowej i gazy wytwarzane w procesie produkcji. Największy przyrost przewozów ładunków w tej grupie odnotowali przewoźnicy realizujących przewozy dla spółek zajmujących się przetwarzaniem ropy naftowej, a więc produkcją paliw, benzyny, oleju napędowego, olejów opałowych itp. – powiedział Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/dobre-wyniki-kolei-towarowej-za-iii-kwartal-2021-105853.html