Dążenie do zrównoważenia systemu transportowego cz. 2.

Wobec znaczenia polityki transportowej dla ekonomii oraz czynników ogólnospołecznych, utworzenie jednolitego europejskiego obszaru o konkurencyjnym i zasobooszczędnym systemie transportu stało się jednym z najważniejszych celów Komisji Europejskiej.

Minimalizacja kosztów

Jednym z najważniejszych zadań w procesie budowy zrównoważonego systemu transportowego jest wypracowanie wzorców minimalizujących koszty zewnętrzne oraz biorących pod uwagę ich internalizację przez poszczególne środki transportu, co należy rozumieć jako pokrycie przez przedsiębiorców drogowych kosztów, jakie ponosi społeczeństwo i środowisko w związku z ich działalnością. Z analizy „Handbook on external costs of transport” opracowanej przez CE Delft, wynika że przewoźnicy kolejowi, płacąc w stawkach za dostęp do infrastruktury, praktycznie całkowicie internalizują swoje zewnętrzne koszty transportu. Natomiast transport drogowy robi to tylko w ok. 50%. Zatem nie realizuje on zasady, zgodnie z którą internalizacja kosztów zewnętrznych powinna pozwolić na uzyskanie środków na likwidację negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, jak np.: leczenie ofiar wypadków drogowych, ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu itp.

Krakowskie Zakłady Automatyki SA, jako firma od lat uczestnicząca w modernizacji infrastruktury kolejowej, przykładają ogromną wagę do wszelkich zmian i deklaracji dotyczących rozwoju transportu kolejowego.

Opracowano na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego