Dążenie do zrównoważenia systemu transportowego cz. 1.

Polityka transportowa ma ogromne znaczenie dla ekonomii oraz czynników ogólnospołecznych. Komisja Europejska, która przykłada ogromną wagę do systemu transportowego, opracowała plan działań w celu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru o konkurencyjnym i zasobooszczędnym systemie transportu.

Działania, które przedstawiono w opublikowanej przez Komisję Europejską w 2011 r. Białej Księdze – Transport do 2050 roku, obejmują rozwój transportu ekologicznego, energooszczędnego i konkurencyjnego. Przyjęty dokument podkreśla konieczność utworzenia korytarzy przewozowych o niskiej szkodliwości dla środowiska, gwarantujących „niezawodność, ograniczone zagęszczenie ruchu i niskie koszty działania”.

Zawarte w Białej Księdze zapisy stwierdzają, że:

„Do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50% tego typu transportu.

Ułatwi to rozwój efektywnych ekologicznych korytarzy transportowych. Aby osiągnąć ten cel, musimy rozbudować stosowną infrastrukturę”.

W tym miejscu trzeba nadmienić, że również przedstawiona przez polski rząd „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”  podkreśla znaczenie rozwoju transportu intermodalnego poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty kolejowych przewoźników, i rozwój wzorców zrównoważonej mobilności.

Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych w kontekście zrównoważenia transportu są koszty zewnętrzne związane z rozwojem transportu. Biała Księga wskazuje też zagrożenia, które wystąpią w przypadku braku podjęcia konkretnych działań, które spowodują m. in.: wzrost emisji CO2, a także pozostałych gazów i innych zanieczyszczeń, zwiększenie hałasu i liczby wypadków, częste zatory komunikacyjne i uzależnienie od surowców naturalnych.

Opracowano na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego