Czy możliwy jest kolejowy pansystem? – cz. 4, ERTMS – wspólny system

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym w swoich założeniach miał składać się ze wspólnego systemu sterowania pociągiem, systemu transmisji radiowej oraz tzw. warstwy zarządzania pociągami. O ile przedstawicielom kolei europejskich z powodzeniem udało się stworzyć dwie pierwsze części składowe systemu – czyli ETCS i GSM-R, o tyle trzecia – Europejski Poziom Zarządzania Pociągami (ETML) – pozostała, na razie, w sferze planów na przyszłość. Dodajmy jeszcze, że planów raczej odległych.

Telematyczne systemy zarządzania ruchem kolejowym (nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne oraz te związane z automatycznym sterowaniem ruchem, dostosowane do potrzeb transportu kolejowego – wynikających z zadań kolei, obsługi infrastruktury kolejowej, organizacji ruchu, procesów utrzymania oraz zarządzania całym procesem transportowym) stosowane w poszczególnych krajach UE są tak zróżnicowane, że próba ich „europeizacji” stała się niemal utopijna.

Alternatywą dla wspólnej warstwy zarządzania stał się interfejs w ramach systemu ERTMS, który, w obrębie standardowych łączy i komunikatów, pozwoli na funkcjonalne połączenia między lokalnymi telematycznymi systemami zarządzania ruchem kolejowym. To tymczasowe rozwiązanie połowiczne, ale umożliwiające już uruchomienie i skuteczne działanie kontynentalnego systemu zarządzania ruchem kolejowym.