Co oznacza kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym?

Europejska Agencja Kolejowa to instytucja powołana do życia w 2004. Jej głównym celem jest pełnienie roli europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym oraz zapewnianie państwom członkowskim Unii Europejskiej wsparcia technicznego interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei. Jej zadaniem ma być ustalanie norm w dziedzinie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz interoperacyjności oraz kontrola ich przestrzegania. Europejska Agencja Kolejowa zajmuje się także promowaniem bezpiecznych zachowań w transporcie kolejowym, czemu służyć ma m.in. publikacja broszury „Promowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

Europejska Agencja Kolejowa wiąże pojęcie kultury bezpieczeństwa z oddziaływaniem wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem (ang. safety management system, SMS), ich rozumieniem przez zainteresowane osoby, wynikającym z postaw, wyznawanych wartości i przekonań tych osób oraz podejmowaniem przez nie działań, tj. decyzji i zachowań. Eksperci Europejskiej Agencji Kolejowej zakładają, że działania w zakresie bezpieczeństwa wymagają od wdrażających je organizacji połączenia aspektów strukturalnych (systemu zarządzania bezpieczeństwem) z kulturowymi. Pozytywna kultura bezpieczeństwa oznacza nieustanne zaangażowanie kierownictwa i personelu w dbałość o bezpieczeństwo, szczególnie w obliczu sprzecznych celów.