Bezpieczeństwo na polskiej kolei w 2022 r.

Bezpieczeństwo na kolei to temat ważny i budzący kontrowersje. Zanim jednak przystąpi się do dyskusji, warto mieć solidne podstawy. Udostępniam więc raport Urzędu Transportu Kolejowego nt. bezpieczeństwa.

Według najnowszego raportu Urzędu Transportu Kolejowego:

Rok 2022 jest pierwszym od 15 lat, w którym żaden wypadek na kolei nie został zakwalifikowany jako poważny. Odnotowano w sumie 644 wypadki (517 na liniach kolejowych i 127 na bocznicach). W porównaniu do 2021 r. liczba wypadków spadła o 18 (2,7%). W 2022 r. zostało również zgłoszonych 7 wypadków na liniach kolei wąskotorowych, o jeden mniej niż w roku poprzednim.

W wypadkach w 2022 r. zginęło 165 osób – o 16 więcej niż w 2021 r. Największy wzrost liczby ofiar – do 124 ze 101 – to wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przejazdach kolejowo –drogowych wyniosła 41 i była mniejsza o 7 osób w porównaniu z 2021 r.

Miernik wypadków, czyli liczba wypadków na milion pociągokilometów, w 2022 r. wyniósł 1,89. Oznacza to korzystną o 0,8 zmianę w stosunku do 2021 r. Utrzymana została tendencja spadkowa miernika w stosunku do lat wcześniejszych.

Zdecydowaną większość, bo ponad 70 % wypadków stanowiły zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych i z udziałem osób. W ramach sytemu kolejowego obszary, które wymagają zainteresowania z punktu widzenia bezpieczeństwa to zdarzenia polegające na niezatrzymaniu pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” (tzw. SPAD), wypadki w trakcie prac inwestycyjnych i zdarzenia związane ze stanem technicznym taboru.

Wprowadzenie przez Prezesa UTK obowiązujących od 2023 r. państwowych egzaminów na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty było poparte wieloletnią analizą danych. Również statystki z ostatniego roku potwierdzają konieczność lepszej weryfikacji wiedzy i umiejętności osób wchodzących do zawodu maszynisty. Maszyniści z najmniejszym doświadczeniem wynoszącym mniej niż 5 lat w 2022 r. uczestniczyli w aż 38% zdarzeń SPAD, stanowiąc jednocześnie 21% ogólnej liczby maszynistów. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę maszynistów ze stażem poniżej roku, którzy uczestniczyli w 7% zdarzeń SPAD, stanowiąc 2% aktywnych maszynistów. We wszystkich pozostałych grupach maszynistów udział w zdarzeniach SPAD jest mniejszy niż wynika to z ich udziału w ogólnej liczbie maszynistów.

Prezes UTK podejmuje również szereg innych dodatkowych działań systemowych, które mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa kolei, od edukacji w ramach Kampanii Kolejowe ABC II, szkoleń i warsztatów Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego po promocję kultury bezpieczeństwa. Ważną częścią działalności UTK są inicjatywy takie jak system automatycznego monitoringu przejazdów kolejowo-drogowych automatycznie wykrywający wykroczenia kierowców na zasadzie podobnej do fotoradarów. Inicjatywą Prezesa UTK jest także wdrożenie Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) w wersji Limited Supervison tam gdzie nie była planowana instalacja systemu w pełnej funkcjonalności.

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/20396,Stan-bezpieczenstwa-kolei-w-2022-r.html